VOORDELE – FAMILIE (Lid met afhanklikes)

Doktersbesoeke

18 per jaar, slegs by klinieke van die Fonds en by paneeldokter

Kunstande:

Kunsgebitte mag met die vooraftoestemming van die Fonds hoofkantoor slegs by gekontrakteerde diensverskaffers vervaardig word.

 • Die Fonds sal 80% van die kostes dek
 • Die lid sal 20% van die kostes dek

‘n Begunstigde mag kunsgebitte een keer elke vyf jaar laat maak. Slegs een eis per familie lidmaatskap sal per jaar aanvaar word.

Hospitaal voordele: Staatshospitaal

Die Lid kan tot R3000 per jaar van die volgende mediese onkoste eis:

 • Hospitaalkostes
 • Medic Alert armband (een per afhanklike)
 • Ambulanskostes
Swangerskapvoordele:

‘n Begunstigde kan enige koste vir voorgeboortekraam en nageboortesorg terug eis met dien verstande dat sodanige sorg gekry word by ‘n staats- of provinsiale hospitaal tot ‘n maksimum van R300 per lid per jaar

Tandartbesoeke:

R1000 kan vir die volgende aangewend word:

 • Trek van tande
 • Stopsels
 • Mondhigiëne
 • Die herstel van Kunstande
Optiese Voordele:

Brille mag met vooraf-toestemming van die Fonds hoofkantoor slegs by gekontrakteerde diensverskaffers vervaardig word.Slegs een eis per familie lidmaatskap sal per jaar aanvaar word. Die Fonds sal betaal vir:

 • Toets van die begunstigde se oë (een toets elke twee jaar)
 • Normale, nie-getinte lense
 • Bifokale bril (leesbril)
 • R500 bydrae tot die koste van die raam

Die lid betaal vir:

 • Die balans van die raamkoste
 • Getinte-/kleurlense
 • Enige ander kostes

‘n Begunstigde is geregtig op ‘n stel brille elke twee jaar

Kroniese medikasie:

Behandeling en medikasie vir kroniese gevalle in terme van die Reëls van die Fonds.

 

WIE KWALIFISEER AS ‘N AFHANKLIKE

1 Jou gade of lewensmaat kwalifiseer outomaties an ‘n afhanklike op jou lidmaatskap. Die Fonds kan addisionele dokumentasie soos beedigde verklarings, sertifiakte of kontrakte aanvra om die verwantskap te bevesting.

 

2family Jou eie en gade/lewens-maat se kinders (insluitend wettige aangenome kinders of kinders in pleegsorg) tot en met die ouderdom van 21 jaar.

 

3members Ander persone wat die hooflid as afhanklikes beskou (byvoorbeeld moeder, vader en kinders oor die ouderdom van 21 jaar). Sal oorweeg word indien die aansoek voldoen aan die kriteria soos in die Fonds se Reels uiteengesit